Styl pracy

„Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.”

Walt Disney

Wiem, że podjęcie decyzji o rozpoczęciu terapii i wprowadzaniu zmian jest procesem. Sądzę, że do tej decyzji, jak i do wielu innych decyzji w życiu dojrzewamy. Czas ten jest bardzo indywidualny.

Z moich doświadczeń wynika, że należy stwarzać warunki wspierające szybkie wprowadzania pożądanych zmian, a następnie ich utrwalanie. Dlatego też staram się, by czas terapii był wykorzystany optymalnie.
W tym celu proponuję zadania do wykonania, będące efektywne narzędzia zmian, które sprawdziły się pracy terapeutycznej.
Do przykładowych rodzajów zadań można zaliczyć:

  • dziennik samopisu,
  • auto-obserwację,
  • eksperymenty behawioralne,
  • wywiady, zbieranie informacji na temat związany z pracą terapeutyczną,
  • książko-terapię, filmo-terapię, 
  • doświadczanie sytuacji pożądanych zmian, etc.

Jak pokazują badania i moje doświadczenia, taki styl pracy jest efektywniejszy terapeutycznie – co pozwala szybciej osiągać oczekiwane zmiany.
Dzieje się to m.in. poprzez większe zaangażowanie w działanie, czyli aktywny proces terapeutyczny pomiędzy sesjami.


Jak określa się cele terapii?
Cel terapii uzgadniany i określany jest z parą podczas konsultacji. Podczas jego określania stosuję operacjonalizację za pomocą zasady SMART tj zasadę 5 kryteriów wyznaczania sobie celu (wg Paula J. Meyera). Dobrze określony cel powinien być:
Sprecyzowany: Jakie określone kroki podejmiecie, aby osiągnąć cel?
Mierzalny: Jak zmierzycie i rozpoznacie postęp?
Atrakcyjny: Czy cel odpowiada Waszym zamiarom, pragnieniom, potrzebom?
Realistyczny: Czy cel jest realistyczny i osiągalny?
Terminowy: Jaki czas wyznaczyliście sobie na osiągnięcie tego celu?